„Nedostatek je pevně zabudován ve formě peněz, které používáme.“
Charlesa Eisenstein, ekonom a vizionář, autor velice inspirativní knihy Posvátná ekonomie

Daň z příjmu při prodeji zlata či stříbra

Na prodej zlata a stříbra stát pohlíží jako na prodej movitého majetku. Prodej drahých kovů je tedy osvobozen od daně z příjmu.

Toto však platí pouze pro fyzické osoby.V případě nákupu drahých kovů na firmu, musíte zlato či stříbro při prodeji zdanit, tedy držíte-li jej kratší dobu než 5 let. Po uplynutí lhůty 5 ti let nemusí platit daň z příjmu ani firmy.

Běžná sazba daně z příjmu je pak pro fyzické osoby 15% a pro firmy 19%.

Pokud se bavíme o zlatu ve formě drahých papírů, akcií, fondů atd, tam se daň z příjmu neplatí po uplynutí lhůty šesti měsíců. Více v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, par. 10, ostatní příjmy.

Investiční stříbro BEZ DPH

Nejvýhodněji a nejpohodlněji lze však fyzické stříbro nakoupit dokonce legálně bez DPH, exkluzivně skrze náš depozit drahých kovů. A ještě k tomu získáte unikátní online přístup k Vašemu kontu drahých kovů. Vše tedy máte pod kontrolou a můžete kdykoliv směňovat své peníze za dravé kovy a zpět. Můžete také zaplatit fakturu zlatem nebo stříbrem. Dokonce můžete poslat drahý kov např. své rodině nebo obchodnímu partnerovi. Stačí znát číslo jeho depozitu. Více informací o stříbře bez DPH na osobní schůzce, kde se můžeme domluvit a využít ještě zajímavějších tarifů než na odkazovaném webu. Těším se na naše setkání.

Investiční zlato osvobozeno od DPH

Po vstupu ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH:

§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

(1) Investičním zlatem se rozumí

 1. zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
 2. zlaté mince, které
 3. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
  1. byly vyraženy po roce 1800,
  2. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
  3. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b.

(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na

 1. investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
 2. investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
 3. termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

(4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata.

(5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

(6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

(7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši

 1. při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,
 2. při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo
 3. při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

(8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.